Giải pháp thúc đẩy ứng dụng Công nghệ Thông tin trong sản xuất nông nghiệp thông minh tại Thanh Hóa

AUTHOR:


 Nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia đặc biệt là Việt Nam. Để đảm bảo an ninh lương thực, cần có những thay đổi trong phương thức sản xuất và bảo quản. Nền nông nghiệp truyền thống cần được thay thế bởi nền nông nghiệp thông minh hơn. Bài viết đề cập đến vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong sản nông nghiệp thông minh và đề xuất một số giải pháp phát triển nông nghiệp thông minh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Read More

Post Views: 848