[NodeJS] Lựa chọn mới cho nền tảng server side

AUTHOR: thuan.nd1


Trước khi đề cập đến các vấn đề mang tính kỹ thuật, hãy dành một chút thời gian để nói về bản thân bạn và mối quan hệ của bạn với JavaScript. Nếu bạn giống tôi, bắt đầu từ “lập trình” HTML, bằng việc viết các tài liệu HTML, bạn được biết đến với một thứ rất hay có tên JavaScript, nhưng từ trước tới nay mới bạn chỉ sử dụng nó ở mức độ hết sức cơ bản là tăng sự tương tác với người dùng cho các trang web của bạn.

Read More

Post Views: 1623